Nimo-KG lyfter personalens kompetensen till nya höjder!

För bara någon vecka sedan skrev vi på bloggen om i ”Standarder
för livsmedelssäkerhet”. Denna utbildning var bara en i ledet av
flera utbildningar som vi redan genomfört, och fler är på gång!

För att befästa vår position som en av de främsta leverantörerna av utrustning för produkthantering inom livsmedelsbranschen fokuserar vi på att ständigt utvecklas.
En utveckling som sker både genom att vi kontinuerligt utvecklar våra produkter men också genom att vi regelbundet utbildar oss själva också, det vill säga, går utbildningar och kurser.

Den senaste tiden har vår produktionschef Lars Andersson och vår servicetekniker Paul Bernklev gått en specialistutbildning i hydraulik. Tack vare de nyvunna kunskaperna kombinerat med deras tidigare erfarenheter och kompetenser hoppas vi nu kunna erbjuda våra kunder ännu effektivare hydraulik lösningar.

På tekniksidan har vi även förstärkt vårt kunnande inom konstruktion och solidmodulering. Anders Christensson, Stefan Olsson och Martin Olsson har genomfört kurser för plåtutbredning, hållfasthets-
beräkning samt fortsättningskurser i programmet Solid Works. Allt detta för att säkerställa att vi konstruerar så kostnadseffektivt, tryggt och säkert som möjligt.

Även Sofia Pries, som ansvarar för det administrativa hos NIMO-KG, har nyligen gått utbildning inom Excel för att både underlätta och bli ännu effektivare i kalkylprogrammet. Inom kort blir det även en utbildning inom marknadsföring och försäljning! Samma utbildningar ska även Anders Pålsson och Eva Johansson genomföra.

För att behålla vårt fokus på ständig utveckling, både som individer och som organisation, ställs det även höga krav på ett gott ledarskapet. Något som
Johan Bergman prioriterar genom att regelbundet delta på seminarier i ledarstöd.

Dessa utbildningar är bara några exempel vi på hur vi jobbar för att konsekvent förbättras och utvecklas! Allt för att öka vår förståelse för våra kunder, marknaden
i stort och därigenom kunna leverera ännu bättre produkter!

Nimo-KG lift the staff’s skills to new heights!

vår utbildning Just a week ago, we wrote on our blog about our training in “Standards for Food Safety.” This training was only one of several training programs that we have already implemented, and more are coming!

To consolidate our position as one of the top suppliers of equipment for product handling in the food industry, we focus on constant improvement. Development that takes place both by continuously developing our products, but also because we regularly educate ourselves as well.

Recently, our production manager Lars Andersson and our service technician Paul Bernklev undergone specialist training in hydraulics. Thanks to the newfound knowledge combined with their previous experiences and skills we hope to offer our customers even more efficient hydraulic solutions.

On the technical side, we have also strengthened our expertise in 3D-design and solid modulation. Anders Christensson, Stefan Olsson and Martin Olsson has undergone training for sheet metal processing, strength calculation and advanced courses in the program SolidWorks. All this to ensure that we design and develop the most cost-effective, safe and secure machines as possible.

Also Sofia Pries, who is responsible for the administrative of NIMO-KG, has recently been training in Excel to both facilitate and be even more effective in the program. Soon she will also take an education in marketing and sales! The same training will also Anders Pålsson and Eva Johansson implement.

To maintain our focus on continuous development, both as individuals and as an organization, is also high demand for good leadership. Something that Johan Bergman prioritize by regularly attending seminars in management.

These courses are just some examples on how we work to consistently improve and develop ourselves! All to increase our understanding towards our customers, the market in general in order to be able to deliver even better products and services!

Advertisements
This entry was posted in Education, Svenska inlägg and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s