Modern industrial hydraulics

At the end of 2011 was production manager Lars Andersson and service technician Paul Bernklev at a 3 day long training in specialized hydraulics? A training aimed to enhance participants’ knowledge in hydraulics standard functions, methods for control sequences and potential risks of these.

Lars and Paul got both theoretical and practical training maintaining hydraulic systems, something that was not completely unfamiliar to them! The training also addressed the logical troubleshooting using various hydraulic diagrams, analysis of the electrical control parts (relay or PLC controls).

The training included the following elements:

Hydraulics

• Basic physical principles of hydraulics.
• The advantages and disadvantages in the use of different types of actuators.
• Standard solutions for controlling the power, speed and direction of movement: 

1) Pressure control by indirectly controlled valves.
2) The inlet and outlet orifice and “Bleed-off”.
3) Direction control of various working elements with 2 -, 3 -, and multi port valves.
• Hanging loads
• Effect and efficiency

Operation and maintenance

• Control of Pollution.
• Choice of hydraulic media.
• Valve block.
• Temperature control (also as an aid at trouble shooting).

Safety

• Fail Safe.
• Emergency stop.
• Environmental and safety.

The course consisted of half practice, half theory and was very useful. After the course you could hear Lars and Anders say:

“- It can often be frustrating to be away from the daily urgent tasks. But when you get so much directly useful skills with them, it is worth every spent hour. Here we received knowledge that we could use directly the same day we were back from our training. ”

“- I have extensive experience in working with hydraulic systems of all kinds. But when you get a more detailed understanding of the problems, and learn about the latest research, it made my work easier. Knowing also that we will raise standards in our deliveries to customers. ”

Thanks to the newfound knowledge combined with experience and expertise we hope to offer our customers even more efficient hydraulic solutions!

Modern industriell hydraulik

I slutet av 2011 gick produktionschef Lars Andersson och servicetekniker Paul Bernklev en 3 dagar lång specialistutbildning i hydraulik. En kurs med målet att öka deltagarnas kunskaper inom hydraulikens standardfunktioner, metoder för styrning av sekvenser och eventuella risker med dessa.

Lars och Paul fick både teoretiskt och praktiskt prova att genomföra underhåll av hydrauliska anläggningar, något som inte var helt obekant för dem! Kursen tog även upp logisk felsökning med hjälp av olika hydraulikscheman, genomgång av de elektriska styrdelarna (relä- eller PLC-styrning).

Utbildningen innehöll följande moment:

Hydraulik

• Grundläggande fysikaliska principer inom hydraulik.
• För- och nackdelar vid användandet av olika typer av arbetselement.
• Standardlösningar för styrning av kraft, hastighet och rörelseriktning:

1) Tryckstyrning med indirekt styrda ventiler.
2) In- och utloppsstrypning samt ”Bleed-off”.
3) Riktningsstyrning av olika arbetselement med 2-, 3-, och multiportventiler.
• Hängande last
• Effekt och verkningsgrad

Drift och underhåll

• Kontroll av föroreningar.
• Val av hydrauliska medier.
• Ventilblock.
• Temperaturkontroll (också som hjälpmedel vid felsökning).

Säkerhet

• Fail safe.
• Nödstopp.
• Miljö och säkerhet.

Kursen bestod av hälften praktik och hälften teori och var mycket givande. Efter kursens slut kunde man höra Lars och Anders säga:

”– Många gånger kan det kännas frustrerande att vara borta från vardagens brådskande sysslor. Men när man får så mycket direkt användbara kunskaper med sig är det värt varje spenderad timme. Här fick vi kunskaper till livs som vi kunde använda direkt samma dag vi var tillbaks ifrån utbildningen.”

”– Jag har lång erfarenhet av att jobba med hydraulsystem av olika slag. Men när man får en mer ingående förståelse för problematiken, samt får kunskap om de senaste rönen gör det min vardag enklare. Känner också att vi kommer att höja kvalitetsnivån i våra leveranser till kunderna.”

Tack vare de nyvunna kunskaperna kombinerat med tidigare erfarenheter och kompetenser hoppas vi nu kunna erbjuda våra kunder ännu effektivare hydraulik lösningar!

Advertisements
This entry was posted in Company information, Education, Svenska inlägg and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s